Säännöt

YLEISET MÄÄRÄYKSET


1§ Nimi ja kotipaikka


Yhdistyksen nimi on Oulun Yliopiston Koneinsinöörikilta ry ja sen kotipaikka on Oulu. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä kilta.


2§ Tarkoitus

Killan tarkoituksena on edistää Oulun yliopiston konetekniikan tutkinto-ohjelman opiskelijoiden opintoasioita, ajaa jäsentensä etuja, ylläpitää yhteyksiä Oulun yliopiston ylioppilaskuntaan, muihin teknillisen alan opiskelijoihin ja yhdistyksiin, yhdistää jäsentensä toverillisuutta, tutustuttaa heidät alansa ammattikysymyksiin, kehittää jäsenissään itsenäisyyttä ja arvostelukykyä sekä valvoa heidänkeskuudessaan järjestystä.


3§ Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta harjoittaa edustajain vaihtoa muiden saman alan yhdistysten kanssa, järjestää kokous- ja kurssitilaisuuksia, illanviettoja, tutustumismatkoja sekä hankkii opinto- ja ammattiohjausta. Kilta voi harjoittaa julkaisutoimintaa. Toimintansa tukemiseksi kilta voi harjoittaa tempaustoimintaa, arpajaisia sekä talkootoimintaa.


4§ Jäsenet

Killan hallitus käsittelee jäsenyyshakemukset. Killan varsinaisiksi jäseniksi killan hallitus voi hakemuksesta hyväksyä henkilön, jolla on opinto-oikeus suorittaa perustutkinto Oulun yliopiston konetekniikan tutkinto-ohjelmassa tai on siirtynyt suoraan konetekniikan tutkinto-ohjelmasta suorittamaan perustutkintoa rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelmaan. Varsinaisen jäsenen suoritettua diplomi-insinööritutkinnon Oulun yliopiston konetekniikan tutkinto- ohjelmassa tai rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelmassa konetekniikan tutkinto- ohjelmasta siirtymisen jälkeen, hän siirtyy seniorijäseneksi suostumuksensa mukaisesti. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä killan kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut killan toimintaa tai jolle kilta muuten tahtoo osoittaa kunnioitusta. Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia.


5§ Jäsenten oikeudet

Kaikilla killan jäsenillä on oikeus osallistua killan järjestämiin tilaisuuksiin. Killan jäsenillä on oikeus käyttää killan tunnuksia. Killan kokouksissa on ainoastaan varsinaisilla jäsenillä äänioikeus. Vaalikelpoisia killan vakinaisiin elimiin ja toimihenkilöiksi ovat varsinaiset jäsenet 33§:ssä mainituin poikkeuksin. Seniorijäsenet ovat vaalikelpoisia killan toimihenkilöiksi, mutta eivät hallituksen jäseniksi.
6§ Jäsenten velvollisuudet

Killan jäsenten velvollisuutena on kohdaltaan toteuttaa killan tarkoitusta.


7§ Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vaalikokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.


8§ Jäsenen erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota killasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta killan kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Killan kokous voi kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä erottaa määräajaksi tai kokonaan jäsenen, joka käyttäytymisellään on osoittanut, ettei hän ansaitse killan jäseneltä edellytettävää luottamusta. Killan kokous voi samalla äänten enemmistöllä (3/4) erottaa jäsenen myös, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on kiltaan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään killassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut kiltaa tai ei enää täytä laissa taikka killan säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


9§ Oltermanni

Oltermannikseen kilta kutsuu tehtävään suostuvan konetekniikan tutkinto-ohjelman henkilökuntaan kuuluvan henkilön vuodeksi kerrallaan. Oltermannin tehtävänä on toimia neuvonantajana sekä opettajakunnan ja killan yhdyssiteenä.


KILLAN HALLINTO


10§ Killan puheenjohtaja

Kilta valitsee vaalikokoukseen killan varsinaisista jäsenistä puheenjohtaja, joka on samalla hallituksen puheenjohtaja.


11§ Killan puheenjohtajan tehtävät

Killan puheenjohtajan tehtävänä on:

 1. Johtaa killan toimintaa ja valvoa sen etuja
 2. Johtaa puhetta killan kokouksissa vuosi- ja vaalikokousta lukuunottamatta.


12§ Hallitus

Hallitukseen kuuluu yhdeksi vuodeksi kerrallaan vaalikokouksessa valittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri sekä fuksiohjaaja. Lisäksi voidaan valita korkeintaan kahdeksan muuta jäsentä, joille vaalikokous määrittää tehtävät. Hallituksen tehtävänä on päättää niistä asioista, joihin ei vaadita killan kokouksen päätöstä, valmistella killan kokoukselle esitettävät asiat sekä toimeenpanna killan kokouksen päätökset. Hallitus kokoontuu kokoukseen vähintään kaksi kertaa kuukaudessa 1.10. -30.4. välisenä aikana sekä vähintään kerran 1. - 31.5. - ja 1.- 30.9. välisinä aikoina.


13§ Killan kokoukset

Kilta kokoontuu toimikautenaan:

 1. Vuosikokoukseen helmikuun kuluessa
 2. Vaalikokoukseen marraskuun kuluessa
 3. Ylimääräisiin kokouksiin tarvittaessa


14§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


15§ Vaalikokous

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle
 6. päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus erikseen kullekin jäsenryhmälle sekä
  toimihenkilöiden palkkioista seuraavalle kalenterivuodelle
 7. valitaan oltermanni, killan puheenjohtaja, ja muut hallituksen jäsenet sekä muut
  tarpeelliseksi katsotut toimihenkilöt.
 8. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


16§ Ylimääräiset kokoukset

Killan hallitus kutsuu killan kokoukseen harkinnan mukaan tai kun vähintään 1/10
äänioikeutuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.


17§ Kokousten päätösvaltaisuus

Killan kokous on päätösvaltainen kun se on 18§ mukaan kutsuttu koolle. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Killan tai hallituksen asettamien toimikuntien kokoukset ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtajan tai koolle kutsujan
lisäksi läsnä on vähintään puolet toimikunnan jäsenistä.


18§ Kokouskutsu

Killan kokouskutsu on pantava killan ilmoitustaululle tai lähetettävä killan sähköpostilistalle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Hallituksen kokouskutsu on pantava killan ilmoitustaululle tai lähetettävä sähköpostitse hallituksen jäsenille vuorokautta ennen kokousta. Hallituksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtaja katsoessaan sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä heiltä kirjallisesti pyytää. Kokouskutsuissa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat, minkä lisäksi äänivaltaisille jäsenille on varattava tilaisuus tutustua kokouksessa esitettäviin asiakirjoihin.


19§ Asiain käsittely

Kaikilla kokouksessa läsnä olevilla jäsenillä on puheoikeus, kunniajäsenillä kuitenkin oltermannin jälkeen ennen muita. Asiakysymyksissä äänestys toimitetaan avoimesti, ellei vähintään yksi (1) jäsen vaadi umpilipuin tapahtuvaa äänestystä. Henkilövaaleissa äänestys suoritetaan umpilipuin. Valtakirjalla ei saa äänestää.
Henkilövaalin voittaa se ehdokas, joka saa yli puolet annetuista äänistä. Mikäli kukaan ehdokkaista ei saa ensimmäisellä äänestyskerralla (kierroksella) yli puolia annetuista äänistä, järjestetään toinen äänestys kahden ensimmäisellä kierroksella eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Asiakysymykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole määrätty muutoin. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi henkilövaaleissa arpa.
Kokouskutsussa mainitsematon asia voidaan ottaa käsiteltäväksi, jos puheenjohtaja siihen suostuu. Päätöstä tällaisessa asiassa ei tule tehdä, ellei kahden kolmasosan (2/3) enemmistö kokouksessa olevista äänivaltaisista jäsenistä päätä julistaa asiaa kiireelliseksi. Yhdistyslain 23§:ssä mainituista asioista voidaan kuitenkin päättää vain, jos ne on kokouskutsussa mainittu. Killan kokouksissa valittavien kahden (2) pöytäkirjan tarkastajan tehtävänä on valvoa pöytäkirjan pitoa ja avustaa puheenjohtajaa äänestysten toimittamisessa. Kokouksen päätöksiin tyytymätön voi merkityttää eriävän mielipiteensä pöytäkirjaan.


TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT


20§ Hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on:

 1. Kutsua hallitus kokouksiin ja johtaa puhetta niissä
 2. Valvoa hallituksen perustamien toiminkuntien toimintaa
 3. Edustaa hallitusta
 4. Allekirjoittaa yhdesssä sihteerin kanssa hallituksen kokousten pöytäkirjat
 5. Jakaa asiat niiden alustavaa käsittelyä varten toimikunnalle
 6. Laatia toimintakertomus kuluneesta vuodesta vuosikokoukselle
 7. Laatia vaalikokoukselle toimintasuunnitelma seuraavasta toimikaudesta


21§ Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtajan tehtävänä on:

 1. Hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estyneenä.
 2. Toimia laskijaistoimikunnan vetäjänä


22§ Rahastonhoitaja

Rahastonhoitajan tehtävänä on:

 1. Hoitaa killan omaisuutta, kirjanpitoa ja kalusteluetteloa sekä toimittaa tilejä ja
  hallintoa koskevat asiakirjat tilintarkastajalle 20 vrk:n kuluessa tilikauden päättymisestä
 2. Jättää vaadittaessa hallitukselle selvitys killan taloudellisesta tilasta
 3. Laatia toimintakertomuksen liitteeksi tuleva tilinpäätös ja tilikertomus edellisen toimikauden tileistä 1. säädetyssä ajassa
 4. Laatia vaalikokoukselle talousarvio seuraavasta toimikaudesta
 5. Hyväksyttää laskut hallituksen kokouksissa
 6. Hoitaa muut taloudenhoitoon kuuluvat asiat


23§ Sihteeri

Sihteerin tehtävänä on:

 1. Pitää pöytäkirjaa hallituksen ja killan kokouksissa
 2. Hoitaa killan kirjeenvaihtoa ja arkistoa
 3. Avustaa hallituksen puheenjohtajaa toimintakertomuksen laatimisessa
 4. Hoitaa matrikkelia


24§ Fuksiohjaaja

Fuksiohjaajan tehtävänä on:

 1. Valvoa fuksikasvatusta ja pitää yhteyttä Oulun Teekkariyhdistys ry:n ja Oulun yliopiston Ylioppilaskunnan fuksiohjaajiin sekä konetekniikan tutkinto-ohjelman pienryhmäohjaajiin.
 2. Järjestää fuksiekskursio
 3. Järjestää syksyllä fuksi-info


25§ Tilintarkastaja

Tilintarkastajan tehtävänä on:

 1. Valvoa ja tarkistaa taloudenhoitoa ja kirjanpitoa
 2. Laatia ja hallitukselle toimittaa killan tilien ja taloudenhoidon tarkastuksesta
  laatimansa kertomus 45 vrk:n kuluessa tilikauden päättymisestä


26§ Muut toimihenkilöt

Killan kokouksen asettaessa muita hallituksen toimihenkilöitä on sen asiana määrätä näiden velvollisuudet ja tehtävät.


27§ Tilapäistoimihenkilöt

Hallituksen tai killan kokouksen asettaessa tilapäisiä toimihenkilöitä on sen asiana määrätä näiden velvollisuudet.


ERINÄISET MÄÄRÄYKSET


28§ Toimikausi

Killan toimikautena ja tilikautena on kalenterivuosi.


29§ Nimenkirjoitus

Killan nimen kirjoittaaa killan puheenjohtaja, tai sihteeri ja rahastonhoitaja yhdessä.


30§ Avustukset

Killan hallitus voi myöntää avustuksia ja apurahoja excursioihin ja killan toimintaa edistäviin tarkoituksiin.


31§ Tunnukset

Killan tunnuksia ovat:

 1. Killan tunnusmerkillä varustettu Oulun teekkariyhdistyksen hyväksymä tupsulakki varsinaisilla sekä seniori- ja kunniajäsenillä,
 2. Ansiomerkki, joka voidaan myöntää kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä killan kokouksessa killan jäsenelle, joka on kiitettävästi toiminut killan hyväksi,
 3. Kunniamerkki, joka voidaan myöntää vain killan kunniajäsenille,
 4. Messinkinen ansiomerkki, joka voidaan myöntää erityisistä ansioista killan hyväksi hallituksen päätöksellä.
 5. Yhdistyksen nauha
 6. Ajoneuvokokardit, jotka myönnetään ajoneuvovastaaville.
 7. Alumnipinssi, joka myönnetään killan valmistuvalle entiselle hallitusaktiiville.


32§ Kurinpito

Hallitus voi kurinpitorangaistuksena määräajaksi kieltää killan jäseneltä oikeuden osallistua
killan tilaisuuksiin, varsinaiselta jäseneltä lisäksi äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden.


33§ Valitusoikeus

Jäsen on oikeutettu valittamaan killan toimihenkilön tai -elimen toiminnasta hallitukselle. Hallituksen päätökseen tyytymättömällä on valitusoikeus killan kokouksessa.


34§ Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamista koskeva asia on hyväksyttävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon väliajalla pidettävässä killan kokouksessa, joista toisen on oltava vuosi- tai vaalikokous, ja hyväksyttävä jälkimmäisessä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä.


35§ Killan purkaminen

Killan toiminta voidaan lopettaa, jos kahdessa kuukauden väliajalla pidetyssä killan
kokouksessa vähintään viisi kuudesosaa (5/6) kokouksessa läsnä olevista äänivaltaisista jäsenistä kannattaa lopettamisehdotusta. Killan purkautuessa sen omaisuus luovutetaan
Oulun Teekkariyhdistys ry:lle.


36§ Yhdistyslain huomiointi

Muutoin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.